“Tổ” – Trung tâm bảo vệ và nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ

Phan Ngọc Tường Vi

Khoa Kiến trúc – Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng