Long Biên Urban Farm

Nguyễn Khánh Nam

Khoa Kiến trúc – Đại học Kiến trúc Hà Nội