Chung cư cho người thu nhập thấp Nam Sông Hậu

Nguyễn Minh Châu

Khoa Kiến trúc – Đại học Kiến trúc Hà Nội