Làng bồ cầu – viện an dưỡng dành cho cựu chiến binh

Võ Nhật Anh

Khoa Kiến trúc – Đại học Khoa học – Đại học Huế