Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mực nước biển dâng Mũi Cà Mau

Trịnh Khánh Duy

Khoa Kiến trúc – Đại học Kiến trúc Hà Nội