Thiết kế cảnh quan “công viên tái chế rác Nam Sơn”

Đặng Thị Tiên
Vũ Văn Toàn

Khoa Quy hoạch đô thị và nông thôn – Đại học Kiến trúc Hà Nội